Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
006   1  1      1    1   1  1    
014       1    1        1      1 
026       1     1   1  1    1   1
03101       1   221        1 1   1
0411 1111       1 22  1         1 
058      1  11  1 21   1         
069 2    1        111         111
077 1      11       2         1 1
086   1 1     1  1     1        1
095        1       1       2    1
109 3      1  1 1  1        11   
1111    1      1 2 11      111 1 1
128    1    1      1 11    2   1 
133    11     1                  
14101       1  1 1    21    2   1 
157      11    1 1 1    1    1   
1610 1    1  1       1 1 1   21  1
173                1         1 1 
1812     21 11 1   1   111     2  
197111  111           1          
20131  11  1  21 1  1 1       11 1
218      1  2    1    1   1 11   
227  1   1    11    1 1         1
235             11  1        11  
24122 11   31              1  1 11
256   11    1            1     11
268    2      21    1     1 1    
277              1   1   2   1 2 
285     1  1            2   1    
293        1 1                  1
3031  1  1                       
3114  1  111  21 111    1 1   1  1
3291     1 11       2   1 11     
3371 1      1 1      11       1  
3451   11    1       1           
3512  11      21     2 21   1   1 
367  1  1          1  1  11     1
379  1111      2         1   2   
388    1          1 1     111 1 1
3991  1  2    1  2     1       1 
4011  11 1 1    21   1    2   1   
4115 1 2  1   111   1 12   111  1 
42131 1    1 1    1  11211     11 
437  1     1      2        11   1
449  1    1   1 1    1  21    1  
458 121    11    1          1    
46611              1 1    11     
479 2111        1             3  
485    21                     11 
499     2  11   1   1       11  1
508    1 1 1 1  2        1 1     
5114 11  1  11 11 1  11 1 2  1    
5291 1  1     1  111       1  1  
53101  1   1    1  1      12 1  1 
546       1  1 1        2  1     
553         1          2         
56141 1   1 2     1   1    31  111
576       1 1      1      1    11
587      11  11       1       11 
598       3        111  1     1  
607  1 1 11         1     1   1  
6111 1   1    11  1 111  1      11
6211 1      12 11  3   1 1        
6351            1      1 11      
647     2 11 1    1  1           
657           2       2   111    
6611    1 11 11  1    1   3     1 
679 1  1    11 1   2   1 1       
687   1  1           1 1 1   11  
698  11 1     1   1   1  1      1
7011 11 1  11  11 1      1    2   
7161                1  1  12     
723    11                    1   
737   1  1  1    211             
748            3  1    1   11   1
7551  1             1        1 1 
7610          21111  1  1 1   1   
776         1   1 1    12        
7881   1 1        1  2      2    
7910   1  1 1  1     1   1   1111 
8010 2    1      1   1 121    1   
817    1           111     1   11
8282 1    2     1       11       
839   1 11   1 1   1      21     
848          1    11  121   1    
8531      1                1     
864                1    11  1    
878 2   1      11    1  1   1    
88121  111  1     4    1   1   1  
891312 2     2     1   1    21   1
9015  211   1   2 1111  1  1    11
917     2  1                 31  
92811    1  1      1  1 2        
937   11   1 1        11       1 
945         1  1       1  1  1   
9510    1  1 12  1  1      1  1  1
968  1            11   1 11 1 1  
9791       1     1   211 1    1  
986 1   1  1 2       1           
9910  1 1     1  1 1     11 1  11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: