Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
00711      1        11    1   1  
016 1       1 1           1 1   1
0210     1       111   1 1  1  111
0391 1      1 1   2  1   1 1     
0441      1            1     1   
05101      1 11  11  1    1   1  1
065          1 111             1 
077       1  1       111    1   1
086     1   1          1  1    2 
0913 1  1       31111     12     1
1010  111 3   2 1 1               
119          111  111 1 1       1
127  1  1   1    2       11      
13131  1 1111 1       1  11  1  2 
145             1     1 1 1  1   
1511 11    2  1 1     1 2 1   1   
168 1 2  11           1   1   1  
177      1 1   1  111  1         
188 2      1 1      1 2     1    
195          2         21        
2012  3    1 1      2   1  1 2   1
219 1 1 1   1          11 12     
221111 1 2 1    1        1 11  1  
2310         11     1       1 2 31
247     12 2   1               1 
2591       1 1        1 1   11 11
2691     1        11 2      21   
2711   3  1 1      1 1     12   1 
2811  1 2      2 1 2  111         
29112            1  11 1  1   1 21
306  1   1                1   1 2
314           1    21            
3212       211  2  1    1 12   1  
3381   1     1   1 1     1  1 1  
3431       1 1                   
358 11 1        1 11    11       
364   111                     1  
3761  1    1           11    1   
389     1      2 2    1 1   11   
399     1  1   2       111  1   1
408    1      2    1   11 11     
417  1   1         22    1       
4213 1  2    1 2  1     1311      
433         1               11   
447     1  1       1 1       12  
454     1        1    1      1   
4641        1     1     1        
477   1 1 2       1 1          1 
48611       1   1        1    1  
49121 1     121 11   1   1   1  1 
5011 1 11  111        1   11  1  1
5141   1                  1   1  
5212 11 11     1  1 111   1  1   1
534    11           1          1 
54101            21  1   11   2  1
557     111     1     1   1   1  
568  1 1           1  1    21 1  
5712 1   11 1  1 2112            1
584  11       1      1           
5912   1   1 1    21   12   1  1 1
608      11        1 1  1 21     
6115111 1  211        1  111  2  1
628     31      2   1          1 
638    1  1      1  1      111 1 
644  1         1                2
658        1 12 1  1         11  
666      1 1 1  11          1    
676  1    1    1   12            
684      3                  1    
691311   12 2 1    1 1 1  1 1     
708 2 1 1    2       1  1        
7112 1       3  1  1    1 1 3 1   
726   1    1 1  1  1          1  
73101  11  1    1       1  1  12  
747      1 1      1   2  2       
755  1  1  1          1      1   
762           1                1 
772             1       1        
787  1 11     2        1       1 
79182    1 1    1 11 212   112  11
806  111        11     1         
811011  1       11 2    1     11  
825                  1 1  11   1 
8313  13   1 1   111  1        1 2
8461     1            1  1 11    
855   1    1         2    1      
8610    1      1 1   1121   1  1  
879    1        1 1 1 2     111  
883    1      1   1              
8912 21      112     11   1  1  1 
9012 12    1   1  11 11   1     11
919   1      12 1 1  1     11    
925  1       1         12        
93101  13       1 2       1  1    
946 1 1   1    1   1            1
958      1  1  1     1     1 111 
9611 21     1  11   111  1     1  
978     1  1 1   1    1  1 1   1 
98101     11 2        1     21 1  
9911   1  1  111  1 1   11     1 1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: